بازدید فرمانداری نقده از بیمارستان آمام خمینی(ره) این شهرستان

بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان به اتفاق فرمانده انتظامی و رئیس شبکه بهداشت و درمان نقده از بیمارستان امام خمینی(ره) نقده