نشست صمیمی فرامرزی فرماندار شهرستان با روحانیون اهل سنت شهرستان نقده برگزار گردید.

نشست صمیمی فرامرزی فرماندار شهرستان با روحانیون اهل سنت شهرستان نقده برگزار گردید.
نشست صمیمی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولین ادارات با روحانیون اهل سنت شهرستان نقده در محل دفتر حاج ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت نقده برگزار گردید:

نشست صمیمی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولین ادارات با روحانیون اهل سنت شهرستان نقده در محل دفتر حاج ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، در این نشست فرامرزی فرماندار شهرستان برلزوم وحدت و همدلی در کشور تأکید کرد و از روحانیون اهل سنت شهرستان خواست همچون گذشته در راستای افزایش وحدت در شهرستان گام بردارند.


دراین جلسه مسائل و مشکلات روحانیون اهل سنت روستاهای شهرستان مطرح شد و مقرر گردید ادارات خدمات رسان شهرستان در رفع آنها تلاش کنند.

# نظر : 0