بازدید محمد نوبخت فرماندار شهرستان نقده از مجتمع صنایع غذایی دلنام(پورقلی) و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به این واحد تولیدی

بازدید محمد نوبخت فرماندار شهرستان نقده از مجتمع صنایع غذایی دلنام(پورقلی) و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به این واحد تولیدی

در این بازدید روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، تامین اجتماعی و امور مالیاتی فرماندار شهرستان را همراهی می کردند.