بازدید میدانی فرماندار شهرستان نقده از سطح شهر و بررسی چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در بانک ها، مراکز تجاری، اصناف مختلف و ...