اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی  و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه  طبق آخرین بروزرسانی در تاریخ 98/12/01، بشرح زیر اعلام می دارد:

1-  آقای باباخان اسکندی/ فرزند مظفر/ کد نامزد 127
2-  آقای طاهر پورمراغهء/ فرزند کریم/ کد نامزد 158
3-  آقای علی زنجانی حسنلوئی/ فرزند قنبر علی/ کد نامزد 189