بازدید فرماندار شهرستان از کتابخانه های عمومی نقده