بازدید فرماندار شهرستان از پروژه های عمرانی شهرداری نقده

فرامرزی فرماندار شهرستان از طرح های عمرانی شهرداری نقده بازدید کرد. در این بازدید که مصادف با روز کارگر نیز بود فرامرزی حضورا با کارگران دیدار و این روز را به آنها تبریک گفت.