جوابیه بخشدار مرکزی به خبرتخلف مالی که در برخی وبسایت ها و کانال های فضای مجازی منتشر شده است

جوابیه بخشدار مرکزی به خبرتخلف مالی که در برخی وبسایت ها و کانال های فضای مجازی منتشر شده است

پیرو درج مطالب خلاف واقع در برخی از کانال های خبری در فضای مجازی، سایتهای داخلی و سایت های خارجی معاند نظام مبنی بر برداشت غیرقانونی از حساب بخشداری مرکزی در بانک رسالت شعبه نقده مدارک زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می گردد.

ضمنا بخشداری مرکزی نقده حق پیگیری قانونی موارد مطرح شده را بر خود محفوظ می داند.