بازدید فرماندار نقده از روند اجرای پروژه بزرگراه نقده - پیرانشهر