فرمانداری شهرستان نقده در ارزیابی فرمانداری های استان رتبه دوم را کسب کرد.

فرمانداری شهرستان نقده در ارزیابی  فرمانداری های استان رتبه دوم را کسب کرد.
فرمانداری نقده در ارزیابی فرمانداری های استان بر اساس شاخص های ارتقا امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اقتصادی، مدیریت بحران، توسعه شهری و روستایی، اجتماعی و فرهنگی رتبه دوم استان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، هر ساله عملکرد فرمانداری ها بر اساس شاخصه های ارتقا امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اقتصادی، مدیریت، توسعه شهری و روستایی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
این فرایندها در حوزه های تخصصی استانداری امتیازبندی شده و رتبه هر کدام از فرمانداری ها اعلام می شود. فرمانداری نقده در بین 17 فرمانداری استان در این رتبه بندی بر اساس شاخص های ارزیابی و تحلیل موارد مطروحه از سقف 1000 امتیاز توانست امتیاز 883.53 را کسب و در رتبه دوم قرار گیرد.
یقینا کسب این رتبه حاصل تلاش و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان و مجموعه پرسنل این فرمانداری در اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی و ایجاد بسترها و زمینه های وفاق اجتماعی در سطح شهرستان است.