آخرین جلسه شورای آرد و نان شهرستان نقده در سال 97 برگزار شد

آخرین جلسه شورای آرد و نان شهرستان نقده در سال 97 برگزار شد

جلسه شورای آرد و نان شهرستان نقده به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل کنترل کیفی نان های سطح شهرستان، سهولت تامین آرد نانوایی های روستایی و نحوه تهیه آرد نانوایی های آزاد پز و تسهیل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرامرزی در این جلسه ضمن قدردانی از اعضای شورا در زمینه بازرسی های انجام گرفته بر اخذ تمهیدات لازم برای کنترل و افزایش کیفیت نان و افزایش بازرسی ها از نانوایی ها تاکید کرد.