بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان به اتفاق بخشدار مرکزی، از آخرین وضعیت دبی رودخانه گدارچای نقده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه بخشدار مرکزی از وضعیت رودخانه گدار چای(سطح آب) و دبی آن بازدید کرد.