بازدید فرماندار نقده از ضدعفونی شهر

بازدید میدانی فرامرزی فرماندار شهرستان از روند ضد عفونی وسیع معابر عمومی نقده