بازدید سروری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از مرکز واکسیناسیون کرونا

 بازدید سروری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهمراه صابری سرپرست شهرداری نقده، رییس آموزش و پرورش، نماینده سپاه و نماینده شبکه بهداشت از مرکز واکسیناسیون کرونا در نقده

در طی این بازدید اقداماتی درخصوص تسهیل فرآیند واکسیناسیون و رفاه حال مراجعین به این مراکز صورت پذیرفت.