آیین تجلیل محمد نوبخت فرماندار شهرستان نقده از بازنشستگان فرمانداری