آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهرهای نقده و محمدیار