بازدید منوچهر شاکر فرماندار شهرستان نقده از حوزه های برگزاری آزمون سراسری