از ملاقات عمومی فرماندار شهرستان و برپایی میز خدمت در فرمانداری