آگهی اسامی نامزدهای یازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه نقده- اشنویه

آگهی اسامی نامزدهای یازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه نقده- اشنویه

💢آگهی اسامی نامزدهای یازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه نقده- اشنویه 

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی  و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه طبق آخرین بروز رسانی در تاریخ:98/12/02، بشرح زیر اعلام می دارد:

1-  آقای باباخان اسکندی فرزند مظفر/ کد نامزد 127
2-  آقای علی زنجانی حسنلوئی فرزند قنبر علی/ کد نامزد 189

🇮🇷کمیته اطلاع رسانی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه نقده - اشنویه