محمد امین روحی بعنوان بخشدار مرکزی نقده معرفی شد

محمد امین روحی بعنوان بخشدار مرکزی نقده معرفی شد

با حکم استاندار آذربایجان غربی  بخشدار مرکزی شهرستان نقده  منصوب شد

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "محمد امین روحی چیانه" را به  عنوان  "بخشدار مرکزی شهرستان نقده"  منصوب کرد.