اسامی نامزد های انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

اسامی نامزد های انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

 

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه نقده- اشنویه- نالوس- محمدیار، به شرح زیر اعلام می دارد:

 

1) آقای صفر آقائی فرزند امن /کد نامزد 141

2) آقای رضا اسپندی  فرزند ابراهیم / کد نامزد 125

3) آقای باباخان اسکندری فرزند مظفر / کد نامزد 127

4) آقای حسن اقلیمیان حیدرلو فرزند مهدی / کد نامزد 142

5) آقای مهدی ایمانی حسنلوئی فرزند قاسم / کد نامزد 146

6) آقای اسعد باربد فرزند ابوبکر / کد نامزد 147

7) آقای نادر پروین فرزند شریف / کد نامزد 157

8) آقای طاهر پورمراغهء فرزند کریم / کد نامزد 158

9) آقای علی پیام فرزند اسماعیل / کد نامزد 159

10) آقای جلال ترابی فرزند کریم / کد نامزد 162

11) آقای عیسی جنگجو فرزند جمشید / کد نامزد 165

12) آقای جواد چراغی فرزند زیاد علی / کد نامزد 168

13) آقای علی زنجانی حسنلوئی فرزند قنبر علی / کد نامزد 189

14) آقای سروش عبدالهی فرزند یاسین / کد نامزد 214

15) آقای ایوب محبی فرزند رضا قلی / کد نامزد 246

16) آقای رمضان محمدی فرزند جمشید / کد نامزد 248

17) آقای محمدصابر محمودبیگی فرزند عبدالرحمن / کد نامزد 249

18) آقای محمدجواد مظلومی فرزند کاوس / کد نامزد 252