فرامرزی فرماندار شهرستان در جلسه حقوق شهروندی:

در تمامی فعالیت های خود الویت را به حفظ کرامت انسانی و رعایت عدالت اجتماعی قرار دهید

در تمامی فعالیت های خود الویت را به حفظ کرامت انسانی و رعایت عدالت اجتماعی قرار دهید
چهارمین جلسه حقوق شهروندی، عفاف و حجاب، به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، در این جلسه فرامرزی فرماندار شهرستان اظهار داشت: یکی از معیارهای عملکردی مسئولین نهادها و دستگاه های اجرایی انجام الزامات حقوق شهروندی و در روند خدمات مطلوب کسب رضایتمندی ارباب رجوع است؛ لذا مسئولین ادارات باید در تمامی فعالیت ها و برنامه ریزی های خود اولویت را به حفظ کرامت انسانی، رعایت عدالت اجتماعی قرار داده و به هیچ عنوان نگرانی افراد و جایگاه سیاسی و اجتماعی آنان را در ارائه خدمات دخیل ننمایند.

فرامرزی در این راستا از کمیسیون های تخصصی حقوق شهروندی خواست تا برای ارائه خدمات در سال آتی نسبت به برنامه ریزی و هدف گذاری در خصوص الزامات حقوق شهروندی در نظام اداری اقدام و نسبت به آگاه سازی جامعه هدف از الزامات حقوق شهروندی، از طریق تریبون های عمومی، رسانه های جمعی و سایر امکانات ارتباطی، برگزاری گارگاه های آموزشی را به اطلاع عموم مردم برسانند.