آگهی مزایده کتبی استانداری استان آذربایجان غربی

آگهی مزایده کتبی استانداری استان آذربایجان غربی
استانداری استان آذربایجان غربی در نظر دارد تعداد 26 دستگاه از خودروهای سواری و باری سبک خود را از طریق سامانه سایت الکترونیکی دولت با شرایط ذیل به فروش برساند متقاضیان می توانند برابر شرایط اعلامی اقدام لازم را انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، شرایط ومشخصات فروش مزایده خودروهای سواری به شرح ذیل است:

1- متقاضیان شرکت در مزایده بعد از بازدید می بایست مبلغ  /000/000/ 150 ریال بابت سپرده هر دستگاه خودروی باری و سواری پلاکدار و مبلغ /0000/000/100 ریال بابت خودروهای اوراقی به حساب شماره  405501307581168 با شناسه 907105055100000000000000000000 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده استانداری آذربایجان غربی واریز و مدارک پیشنهادی خود شامل فیش واریزی ، قیمت پیشنهادی و کارت ملی خود را در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  تا آخر وقت اداری روزدو شنبه  مورخ 15/12/1401 بارگذاری نمایند.

2- متقاضیان محترم می بایستی  اسناد مربوطه را تا تاریخ 04/12/1401 ساعت 19 از سامانه فوق الذکر دریافت نمایند و از تاریخ 01/12/1401 لغایت 15/12/1401 از ساعت 10 صبح تا ساعت 13 عصر از ماشین آلات فوق واقع در انبارمرکزی در اول جاده سلماس محوطه دفتر امور اتباع خارجی استانداری  بازدید نمایند .

3- سپرده نفر دوم مزایده  تا واگذاری قطعی به نفر اول عودت داده نخواهد شد.

4- زمان برگزاری جلسه بازگشایی مزایده از طریق سایت الکترونیک دولت راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 در سالن جلسه شهید نیکخواه استانداری انجام و همان روز نتیجه اعلام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان دراعلام  قیمتهای پیشنهادی بلامانع می باشد .

5- خریدار از تاریخ مزایده به مدت چهار/4 روز کاری فرصت دارد تا نسبت به پرداخت بهاء وسیله و تسویه حساب کامل اقدام و آنرا از محل مزایده خارج نماید در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده به نفع استانداری  ضبط خواهد شد.و از برنده دوم جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.

6- شرکت در مزایده  با رعایت موارد قانونی برای عموم آزاد است .

7- کمسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد فیش سپرده یا ضمانت نامه بانکی (بابت تضمین ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8- هزینه ها ی قانونی اعم از:عوارض شهرداری،نقل وانتقال سند،تعویض پلاک وغیره بعهده خریدار می باشد

9- کلیه ماشین آلات اسقاطی پلاکدار، صرفا با قیمت پیشنهادی هر دستگاه به مراکز اسقاط خودرویی واگذار خواهند شد .

10- قابل توجه شرکت کنندگان محترم ،تنها مراکز اسقاط خودرویی با صدور برگ اسقاط می توانند در مزایده دو/2 دستگاه خودروی اوراقی و خارج از رده شرکت نمایند .

                                                                                   استانداری استان آذربایجان غربی