بازدید میدانی فرماندار شهرستان از 15روستای تابعه بخش مرکزی