بازدید میدانی فرماندار نقده بمنظور تعیین محل جمع آوری نخاله های ساختمانی

 

بازدید میدانی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه شهردار نقده، روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست از حاشیه شهر بمنظور تعیین محلی برای جمع آوری نخاله های ساختمانی