گزارش تصویری: بازدید اعضای شورای آرد و نان شهرستان از نانوایی ها با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نقده