حضور پرشور مردم زمان شناس شهرستان نقده در راهپیمایی روز جهانی قدس