حضور مردم شهیدپرور شهرستان نقده در راهپیمایی روز 13 آبان