بازدید محمد نوبخت فرماندار نقده از بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید محمد نوبخت فرماندار نقده از بیمارستان امام خمینی(ره)، عرض خسته نباشید به کادر درمان و عیادت از بیماران بستری در این بیمارستان

در این بازدید فرماندار شهرستان از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات این بیمارستان قرار گرفت.