دیدار مردمی فرامرزی فرماندار شهرستان نقده

فرماندار نقده طبق روال هر دوشنبه پذیرای مردم شریف شهرستان بود. ملاقات عمومی و دیدار چهره به چهره فرامرزی فرماندار شهرستان با مردم شریف شعرستان امروز برگزار شد.