بازدید میدانی فرماندار نقده از روند ساخت پل ولایت در این شهرستان

بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه ثروت شهردار نقده از روند ساخت پل ولایت در این شهرستان