آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر نقده

نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر نقده توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور عیناً تأیید شد.