بازدید سرزده فراماندار نقده از ادارات صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد، امور منابع آب، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب شهری