آخرین بروزرسانی از اسامی کاندیدا های حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

آخرین بروزرسانی از اسامی کاندیدا های حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه نقده- اشنویه- نالوس- محمدیار، طبق بروز رسانی در تاریخ 24 بهمن ماه، بشرح زیر اعلام می دارد:

1) آقای  صفر  آقائی فرزند امن/ کد نامزد 141

2) آقای  رضا  اسپندی فرزند ابراهیم / کد نامزد 125

3) آقای باباخان اسکندری فرزند مظفر/ نامزد 127

 4) آقای حسن اقلمیان حیدرلو فرزند مهدی/ کد نامزد 142

5) آقای  مهدی ایمانی حسنلوئی فرزند قاسم / کد نامزد 146

6) آقای  اسعد باربد فرزند ابوبکر/ کد نامزد 147

7) آقای  ناد ر پروین فرزند شریف / کد نامزد 157

 8) آقای  طاهر  پورمراغهء فرزند کریم/ کد نامزد 158

 9) آقای  علی  پیام فرزند اسماعیل/ کد نامزد 159

 10) آقای  عیسی  جنگجو فرزند جمشید/ کد نامزد 165

11) آقای  جواد  چراغی فرزند زیادعلی / کد نامزد 168

 12) آقای  علی  زنجانی حسنلوئی فرزند قنبر علیی/ کد نامزد 189

 13) آقای  سروش  عبدالهی فرزند یاسین/ کد نامزد 214

  14) آقای  ایوب  محبی فرزند رضا قلی/ کد نامزد 246

15) آقای  رمضان  محمدی فرزند جمشید / کد نامزد 248

16) آقای  محمدجواد  مظلومی فرزند کاوس / کد نامزد 252

17) آقای  ابراهیم  نگاهیان مبارک آباد فرزند بهلول / کد نامزد 261