بهره برداری مجدد از موزه شهرستان نقده بعد از تعمیر و بازسازی