سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد

سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار با دستور کار بررسی لیست طرح های تجمیعی و آبیاری نوین اجرا شده در شهرستان، دسته بندی واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال، بررسی ممنوعیت استفاده از آب تخصیص یافته به واحدهای صنعتی جهت مصارف شرب غیرصنعتی، اخذ مجوز توسط شهرداری ها، درخصوص لایروبی رودخانه ها، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.