فرامرزی فرماندار شهرستان نقده در مصاحبه با سایت رسمی فرمانداری نقده دربار مسائل مطرح شده در فضای مجازی در خصوص برداشت غیرقانونی از حساب بخشداری مرکزی این شهرستان نزد بانک رسالت شعبه نقده گفت:

تخلفی صورت نگرفته فقط امضای دوم در حق برداشت از بانک تغییر کرده است

فرامرزی فرماندار شهرستان نقده در مصاحبه با سایت رسمی فرمانداری نقده دربار مسائل مطرح شده در فضای مجازی در خصوص برداشت غیرقانونی از حساب بخشداری مرکزی این شهرستان نزد بانک رسالت شعبه نقده گفت: تخلفی صورت نگرفته فقط امضای دوم در حق برداشت از بانک تغییر کرده است.

 

حساب بانکی بخشداری مرکزی دو امضا و با امضا بخشدار مرکزی و رییس شورای بخش مرکزی قابل برداشت بود که طبق دستور العملی که از طریق مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان غربی ارسال شده است مسوول امور مالی فرمانداری جایگزین رییس شورای بخش در حق برداشت از آن حساب شده است و در واقع تخلفی صورت نگرفته فقط امضای دوم تغییر کرده است.