فرماندار شهرستان نقده از هنرمندان انجمن هنرهای نمایشی، گروه نمایش "با فرشته مرده چه باید کرد؟" تجلیل نمود