آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نظر دارد تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری، اکتشاف، مجوز برداشت و گواهی کشف را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز سه شنبه مورخ 1398/02/14 به مدت 10 روز کاری به محل سازمان به آدرس ارومیه - بلوار ارشاد - نبش بیمارستان امام خمینی(ره) و یا سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir  مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 به دبیرخانه سازمان به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی