جمعیت شهرستان

جمعیت شهرستان بر اساس سرشماری سال 1395، 127671 نفر، تعداد خانوار آن 37481 خانوار است.